מכרז מס' 7/2020 להתקנת פאנלים סולריים על מבנה ציבור.

לביצוע רישוי, תכנון, אספקה, הקמה, בדיקה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית פוטו וולטאית תחת הסדר "מונה תעריפי" של רשות החשמל עבור רשויות מקומיות.