תוצאות מכרז כלי אצירה

מובא בפניכם פירוט כלי האצירה כפי שפורסמו במכרז ומחירי המקסימום שהתקבלו מהספקים השונים - נספח א' (מצ"ב).