אשכול הגליל והעמקים הינו איגוד ערים מיוחד המוקם כדי לעודד פיתוח אזורי וקידום שיתופי פעולה, בנושאים שונים, בין הרשויות המקומיות החברות בו.

החזון של האשכול הוא להביא לצמיחה ולשיפור איכות החיים של התושבים בגליל ועמקים באמצעות שיתוף פעולה בין הרשויות ובין משרדי הממשלה, איגום משאבים ויתרון לגודל, זאת תוך הצטיינות ומדידה מתמדת של הפעולות והצלחתם. האשכול מתוקצב על ידי הרשויות החברות בו, משרד הפנים, משרד האוצר.

הרכב הרשויות החברות באשכול הוא מגוון הן מבחינת סוגי הרשויות המרכיבות אותו - ערים מתפתחות לצד מועצות אזוריות ומועצות מקומיות ,והן בהרכב של קבוצות וקהילות תושביו –ערבים, יהודים, חרדים, דתיים, חילוניים, קהילות שיתופיות ועוד, באשכול גרים כ -450,000 תושבים .

הזדמנויות ויתרונות של האשכול

  • פיתוח כלכלי אזורי על ידי יצירת מנועי צמיחה אזוריים ופיתוח הזדמנויות חדשות.

  • צמצום פערים כלכליים וחברתיים בין רשויות האשכול אשר פוגעים ברווחת האזור כולו. צמצום פערים מושג באמצעות פעילות משותפת להנגשת שירותים ואיגום משאבים, לצורך טיוב איכות חיי התושבים.

  • התייעלות כלכלית באמצעות איחוד שירותים, מכרזים משותפים וניצול היתרון לגודל.

  • יצירת "כוח קנייה" גדול יותר מול השחקנים הרבים בהם תלויה הרשות, לרבות מול המגזר העסקי.

  • איגום כוחות ויצירת קול אזורי חזק יותר, שמאפשר השפעה על מדיניות ויצירת משאבים חדשים.

  • פתרון בעיות חוצות גבולות מוניציפאליים, המחייבות תיאום ושת"פ עם רשויות שכנות, כמו איכות הסביבה, ניקוז, תכנון מרחבי, חינוך.

  • העמקת החיבור הרב-מגזרי: החבירה לאשכול מאפשרת לרשויות להעמיק את שיתוף הפעולה עם מגזרים אחרים הפועלים מעבר לגבולות מוניציפליים, כמו המגזר השלישי, האקדמיה וגופי מחקר, משרדים ממשלתיים, תושבים, יזמים, מגזר עסקי ועוד. שילוב הכוחות הרב-מגזרי מאפשר להגיע לפתרונות ייחודיים ובני קיימא, ולהישגים משמעותיים לטובת האזור כולו.

  • קידום לכידות חברתית בין תושבי הרשויות, הקהילות והאוכלוסיות השונות המרכיבות את האשכול, על ידי יצירת ממשקי עבודה הדדיים ומרחבי חיים משותפים.