אגף איכות הסביבה

האגף לאיכות סביבה פועל ליצירת מערך ניהול וטיפול בפסולת אזורי לכלל רשויות האשכול.  בתוכנית שהוכנה לצורך כך בתמיכת ובהנחיית משרד הגנת הסביבה (שגם צפוי לתקצב את הנושא), נאספו נתונים רבים מהשטח ונותחו האתגרים המרכזיים בנושא הטיפול בפסולת ומיחזור באשכול כמו גם הדרכים הרלוונטיות להתמודדות.  התוכנית התייחסה לאופן הטיפול בזרמי הפסולת השונים, לאיסופה ולטיפול בה ולצמצום השלכתה בשטחים הפתוחים תוך התייחסות הן למסגרות התקציב, והן לרצון לשפר את השירות הניתן בתחום.  

על סמך אלו מנסה האגף להתוות את האסטרטגיה העתידית של האשכול בתחום הטיפול בפסולת, תוך הגדלת שיעורי המיחזור ולקיחת אחריות של האשכול והרשויות החברות בו על פיתוח הנושא.  כל אלו יתבצעו בהתאם למדיניות ולהנחיות משרד הגנת הסביבה.

בתחום הטיפול בפסולת הביתית פועל האשכול לרכז הן את איסוף הפסולת ממרבית הרשויות החברות בו, והן לדאוג לטיפול בה תוך הסתמכות על פתרונות הקצה הקיימים.  בעתיד יפעל האשכול לתכנן, לבנות ולהפעיל תחנת מעבר ממיינת שתנוהל על ידי האשכול.

בתחום הטיפול בפסולת הגושית פועל האשכול לפרסם מכרזים לאיסוף ולגריסה של הפסולת. כפתרון לטווח הבינוני והארוך מעוניין האשכול לאתר מספר משטחים לריכוז הפסולת הגושית בקרבת הישובים, בהם יתבצע מיון והפרדה בין הפסולת ובין הגזם. לאחר ההפרדה ייגרס הגזם במטרה ליישם את התוצרים בחקלאות, בהפקת אנרגיה ועוד. הפסולת שתישאר תעבר צמצום נפח והובלה להטמנה. כך מקווה האשכול לצמצם את עלויות האיסוף והטיפול בפסולת גושית, ולאפשר לרשויות להתייעל ואף להגדיל את כמויות הפסולת הגושית הנאספת מתוך הישובים.

בתחום הטיפול בפסולת הבניין צפוי האשכול לפרסם מכרז משותף לטיפול וגריסה.  בשלב הבא מעוניין האשכול להקים מתקן מיון, גריסה והטמנה מרכזי, וכן משטחים הסמוכים ליישובים לריכוז פסולת הבניין לקראת הובלתה לפתרונות הקצה. על מנת לצמצם, את זליגת פסולת הבניין לרשות הרבים, מעוניין האשכול, בחיקוק חוק עזר המעביר את הסמכויות לאיסוף ושינוע פסולת הבניין לאשכול עצמו. פתרונות אלו צפויים לייעל את מערך הטיפול בפסולת הבניין וכך לצמצם השלכה ברשות הרבים. 

בתחום הטיפול בפסדים והפגרים מעוניין האשכול ליצור התקשרות עם גורם שיאסוף פסולת זאת ישירות מהיצרנים וכך תצומצם השלכת הפסדי והפגרים ברשות הרבים היוצרת מפגעים סביבתיים רבים.

אנו מאמינים שיישום תכנית זאת תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות לאור הצרכים והאתגרים שיתגלו במהלך יישומה לאורך השנים, יוביל לייעול הטיפול בפסולת באשכול, הגדל המיחזור, צמצום הפגיעה בסביבה והשלכת פסולת ברשות הרבים וכל זאת תוך שיפור השירות לרשויות החברות באשכול.